Somatic Voice Experiencing Therapy


Privata sessioner

go here for english version
Genom en kombination av flertalet röst- respektive berörings-tekniker, guidar jag dig varsamt - Dig och din Röst. Denna metod öppnar de dörrar som hittills stäng in din röst.


I takt med att din röst befrias från de begränsningar du fått genom livet befrias inte endast din röst. Förhållande till din röst blir allt friare och fyllt av glädje och din röst bli allt mer till en lek- och livskamrat. Men kanske viktigast: även det i dig som vill komma till sin rätt, blir befriat och återerövrat.

Därigenom kan du lämna bakom dig det som behöver släppas och låta det som stärker dig få komma fram. 


För varje ny ton, ljud eller klang du befriar vinner du nya marker, nya möjligheter och nya förmågor för det liv du lever.

Då du befriar din röst befriar den dig!

Allt som behövs är din vilja och din villighet.


RÖSTENS UPPVÄXT 

Utvecklingsvägen från ljud, gny, joller och skrik till melodisk röst och sång är egentligen enkel, naturlig och går av sig själv.

Genom den medfödda förmågan till imitation växer vi in i en värld av ljud, ton och tal.

Rösten finns primärt där för att spontant harmonisera och läka och därefter  för att kunna uttrycka allt det du är,

vad du vill och behöver.  Småbarns röstar funkar helt enkelt.

Tänk bara vilket register och vilken styrka ett litet barns röst kan ha - utan att bli hest.  


Emellertid bidrar miljön i form av kultur, familj och tradition samt de upplevelser vi går igenom till att akuta muskelspänningar

och mentala laddningar byggs upp i samband med användandet av kroppen och rösten.

Och till det kommer all de slutsatser och värderingar vi tar över och lägger på oss själva och rösten.

Andning och röst får svårt att fungera på ett naturligt och avspänt sätt.


 "Akuta spänningar" är de spänningar  som först aktiveras vid specifika situationer, tex. när du skall sjunga eller då du skall tala offentligt etc. Inte sällan utvecklas de till kroniska spänningar som visar sig i en kroppshållning som hindrar både fri rörelse och fri öppen röst.  


RÖSTEN

Hur du lever ditt liv, hur du förhåller dig till dig själv och omvärlden kan spåras i din kroppshållning, ditt rörelsesätt

och sist men inte minst i din röst. I rösten visar sig det allra tydligast.

Begränsningar och möjligheter i rösten och hur den är visar på ditt fysiska och mentala tillstånd, hur du förhåller dig

till dig själv och din omvärld och den berättar även om din historia. 

Rösten är en levande metafor av det liv du levt och lever.

 

Men rösten är inte endast möjlig att höra och avläsas, den är även möjlig att förändra!

Om du är villig att låta din röst förändras till ett friare liv och ett friare uttryck, så förändras även ditt inre liv,

din relation till dig själv och till andra och till allt det du väljer att göra.

När din röst öppnas, öppnas nya möjligheter i livet upp. Mer blir möjligt. Nya val kan kan göras.

Det är ett underligt men underbart faktum - som bevisar sig om och om igen.


MÅLET

Målet för detta arbete är den dynamiska och personliga rösten som kommer att få en allt större frihet, rörlighet och kreativitet;

Frihet att ljuda, tala och sjunga som du vill och behöver så att din röst alltmer blir ett uttryck för den du är just nu.

Målet är även att vi arbetar så med rösten att livet självt blir alltmer befriat från det som inifrån ställt sig i vägen för Dig. Ett steg djupare?


TRAUMA - TRANSFORMATION  OCH OMVÄRDERING


En "Somatisk Upplevelsebaserat" terapeutisk form?

Det betyder att i centrum för process-arbetet står upplevande av den egna rösten och kroppen.

Ditt liv är förkroppsligat i dig, rösten är en del av kroppen och genom kropp och

röst når vi tillbaka in i ditt liv - på alla nivåer.

Under arbetets gång kan det även stiga upp minnen och känslor.  Att känna det man känner och fortsatt vara närvarande i det som är tillsammans med tonandet, ljudandet och sjungandet... i kontakt med kroppen är denna terapiforms kärna denna terapiforms nyckel till läkning och befrielse från trauma.


Bär du på trauman är dessa mer eller mindre närvarande i ditt liv och gör sig gällande på det ena eller

andra sättet - tvingande och begränsande....

Det trauma eller de trauman du bär på får dig att dissociera från sidor av dig själv, din historia, din röst och din kropp.


Din röst, bortom det hörbara, avslöjar för mig inte endast spänningar i din kropp utan även platser och händelser i din livshistoria. De "platser" där traumat lever - inslutet, isolerat och diskommunikativt - är kopplat till din kropp. 

Lik en parasit livnär den sig på den energi du egentligen hade behövt här och nu - den influerar dina känslor, dina reaktionsmönster, tankevanor, värderingar och livsval efter sitt egna behov. 

Traumat får dig att undvika sidor av livet, relationer och essentiella sidor av dig själv.


Samtidigt som rösten berättar om detta så är just rösten en förbindelse, liksom en bro, till dessa avskilda rum.

Det är dock en bro du knappast frivilligt beträder då den innebär otrygghet.

De föreställningar och värderingar du bär på om dig själv och ditt förflutna lägger dessutom hinder

i vägen för din egna undersökning och din förståelse av ditt förflutna.


Emellertid rör sig din ordlösa, ljudande, tonande röst bortom det kognitiva, bortom vad som kan

eller behöver förstås för att lösas och läka.

- "Detta tar upp ett mycket viktigt faktum: vilket är att du behöver inte medvetet komma ihåg en händelse för att läka från den. Att kontakta ens trauma är något helt annat än att återuppleva det. Eftersom trauman uppstår 

primärt på en instinktiv nivå lagras minnen vi har av överväldigande händelser som fragmentariska upplevelser i våra kroppar, inte i de rationella delarna av våra hjärnor.

När vi kan komma åt våra "kroppsminnen" genom sinnemässig upplevelse, kan vi börja avladda den instinktiva överlevnadsenergin som vi inte hade en chans att använda vid tidpunkten för en händelse." (Levine 2005, 2008 s. 31)


Genom min guidning av din röst och de manuella tekniker jag använder, såsom beröring och triggering, och i möte med dig och din villighet att följa med så rör vi oss via rösten och kroppsupplevelserna fram till dessa isolerade "trauma-öar".

Du är alltså fullkomligt aktiv under denna inre vandring genom att du använder din egen röst, något du

endast kan göra som en fri handling. Detta är en avgörande faktor.

Du är medveten på en kroppslig nivå om vad du gör med din röst och du känner det du erfar.

Du är emellertid inte intellektuellt aktiv utan endast upplevande. Därigenom bromsas heller inte processen upp

genom det vanemässiga bildandet av slutsatser och värderingar.


Ett trauma kan man uppfatta som en ifrån helheten avskild energi-entitet som för att överleva kräver energi. Inte helt olikt en cancer. 

Den specifika energi ett visst trauma behöver, får den genom att styra dina val och ickeval - på så vis att du, bokstavligt talat, läcker livsenergi till dina trauman. Man skulle kunna säga att varje trauma gör allt vad den kan för att överleva.

I traumat finns en fruktan som gör att den klamrar sig fast.

Vad rösten kan, som inte intellektet kan, är att omfamna och genom-tona traumat.

Men det måste var en ton sjungen av ägaren till traumat. En ton fylld av närvaro och känsla. 


När en icke-kognitiv förbindelse skapas mellan "det Nu som fastnat i det Förflutna"  och det röst-aktiva nuet kommer en neutralisering av traumat att börja äga rum.


Eller som Peter Levine, skulle framställa det: det är inte själva den förflutna händelsen som utgör traumat.

Traumat består i den "frysta" energi som fortsätter att inverka på nuet. Traumats natur är din inskränkta frihet i förhållande till avgörande händelser i det förflutna. Detta störda förhållande inskränker din frihet här och nu. Det handlar om ditt förhållande till det förflutna. Traumat kan befrias från sig själv - av dig. Detta är transformationen


I det att traumat neutraliseras, förändras visserligen inte din historia men däremot sättet den inverkar på ditt liv här och nu.

Din historia får ett annat värde. Det negativa inflytandet minskar eller upphör. Detta är omvärderingen av ditt förflutna.

Resultatet blir ett friare jag, ett friare nu, ett starkare, öppnare och friare förhållande till dig själv och din omvärld.


Varje session inramas av ett öppnande och avslutande samtal där vi checkar av nuläget,

spårar vad som är aktuellt och hur vi går vidare.  


Du är välkommen att skriva om dina funderingar och frågor inför ett första besök.


* * * * *

Somatic Voice Experiencing Therapy har vuxit fram ur samma rötter som Alfred Wolfsohns (1896-1962) röstarbete och

Voice and Movement Therapy, utvecklat av Paul Newham, och har utvecklats till sin egen unika form

genom många år av terapeutiskt arbete med människor av väldigt olika bakgrund, problematik och historia.Välkommen!


* * * * *
Boka din egen session (ca 60 min)


Förstagångsbesök 400 sek 
4 gånger/månad 2400 sek
2 gånger i månaden 1400 sek
Enstaka sessioner 800 sek
Sessioner som inte är i min studio 800 sek


Sessioner betalas i förskott.
Hela avgiften återbetalas endast vid avbokning senast 24 timmar innan.
Därefter återbetalas endast 50 %.


Frågor och Bokning av tid:

0707 51 21 45

eller theliberatedvoice@gmail.com

mottagning i Mölnbo


Läs om "Sång och Mod" >

Läs om "Autentisk röst" >